0140-37 50 00 info@tranas-resebyra.se

Hållbarhet & CSR

Tranås resebyrå gör gott!

Hållbarhetspolicy

Vår strävan är att vi ska bidraga till ett mer hållbart resande över tid för att efterlämna en något bättre värld till kommande generationer. Vår verksamhet ska innebära ett minimum av negativ påverkan och vi ska samtidigt förstärka de positiva effekterna av resandet.  Vi är en aktör som arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling! 

Grundpelare i vårt arbete är: 
 • Ekologisk hållbarhet – bevara djur och natur för kommande generationer och minska vår påverkan på klimatet.
 • Social hållbarhet – ett samhälle där mänskliga rättigheter och behov uppfylls.
 • Ekonomisk hållbarhet – att ekonomin anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål på lång sikt.

Vi koncentrerar oss där vi tror att vi kan påverka mest och det är mot våra leverantörer (via vår Accreditation Form) och kunder. Detta i kombination med att kontinuerligt utbilda våra medarbetare.

Vi vill vara en positiv kraft och tar avstamp i FNs 17  Globala mål för hållbar utveckling och många av dessa ingår i vår Accreditation Form (ett dokument där leverantörer redogör för sitt arbete med hållbarhet) men vi har valt att fokusera  konkret på fyra av målen:

1. Skolgång

Skolgång för tre flickor med trassliga förhållanden i Kiotani, Kenya. Här bidrar såväl personal som företaget i ett långsiktigt åtagande. Vi stöttar även organisationen Thembalitsha i Sydafrika som arbetar med en rad olika utbildningar, exempelvis School of Hope.

2. hållbarhetsfrågan

Vi tar alltid upp hållbarhetsfrågan med våra leverantörer till exempel via vår Accreditation Form och ställer krav, diskuterar och inspirerar till en positiv utveckling. 

3. Vi erbjuder hållbara alternativ

Vi erbjuder våra kunder mer hållbara alternativ, redovisar miljöpåverkan via statistik, utformar resepolicys och utbildar personal. Vi ger ekonomiskt bidrag till tillverkning av biobränsle.

4. hållbara safariresor

Vi arbetar aktivt med val av hållbara alternativ för safariresor och ger kunder information om hur man kan resa mer hållbart. Vi stöttar även WWF i deras arbete.

I vårt åtagande har vi bl.a. beslutat vi självklart inte gör några som helst besök på djurparker eller aktiviteter där djur tvingas göra för dem onaturliga saker.

Vi uppmanar våra resenärer att inte ge till barn som tigger, säljer souvenirer eller uppträder för att verka för att barn inte ska fastna i detta för att istället gå i skola.

Generell info till resenärer ges alltid med utgångspunkt hur de kan påverka sin resa positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vår miljöpolicy är en kompletterande del av vår hållbarhetspolicy.

Miljö

miljö

Tranås Resebyrå AB skall generellt verka för att minimera belastningen på vår miljö och verka för ett hållbart samhälle. Vi tycker det är viktigt och angeläget och vi arbetar med aktivt med dessa frågor vilka följs upp regelbundet med mål om ständig förbättring.

Vi tror att vi kan uppnå störst påverkan totalt genom ett påverkansarbete gentemot våra kunder bl.a. genom förslag av färdmedel (tåg istället för flyg t.ex.) och genom att tillhandahålla relevant miljöstatistik. Vi kan även assistera med miljökompensation för våra kunder.

Vi har alltid frågan på dagordningen när vi träffar en ny kund. Vi tror på detta sätt genom att föra upp frågan på bordet hos våra kunder och genom detta verka för att kunden tar miljöhänsyn vid val av olika transportbolag samt påverka kundens resemönster

OMRÅDENFÖRBRUKNING AV ENERGI OCH RÅVAROR

Papper

Toner/färgpatroner

Energi – elförbrukning

Energi – värme/kyla

g

påverkan av våra kunder

Vi kan hjälpa våra kunder att vara mer miljömedvetna genom att erbjuda dem miljöstatistik.

Vi ger även våra kunder möjligheten att på ett enkelt sätt miljökompensera för sina resor utan egen administration via vårt samarbete med Climate Neutral Group & Vi-skogen. De projekt man investerar i är certifierade enligt Gold Standard eller VCS.

1

Egna tjänsteresor

Vi har inga tjänstebilar. Tåg används i första hand för tjänsteresor.

Flygresor: Samtliga våra resor miljökompenseras.

L

kontorsverksamheten

Internt arbetar vi med att använda miljövänliga produkter.

påverkan mot mer biobränsle

Vi har inlett ett samarbete med Fly Green Fund för att proaktivt verka för en ökad användning av biobränsle inom flyget.

Personalens miljömedvetenhet

Det är viktigt att var och en känner sitt ansvar att kunna bidraga med en liten insats för miljön. Information och utbildning ges till samtliga anställda om vår roll i miljöfrågorna, dels vid introduktion och dels vid årliga uppföljningar.

Påverkansarbete sker via arbetsmiljögruppen.

Miljöpolicyn ingår i medarbetarhandboken.

Svensk Miljöbas certifiering
Fly Green Fund

Sociala projekt

Thembalitsha

”Vårt projekt i Sydafrika!”

Thembalitsha bildades 1995 av Frank och Kate Christie och fokuserar på hälsovård och utbildning och är samfundsägd. Fokus är på att utveckla det lokala samhället.

Vi har engagerat oss i deras arbete huvudsakligen via ThembaCare i Graubouw men även något i vad som kallas ThembaTraining. Themba Care driver ett AIDS/HIV hospice i Graubouw, en ”kåkstad” med ca 50.000 invånare någon timma utanför Kapstaden. Thembalithsa driver ett hospice för pallativ vård av HIV-positiva och AIDS-sjuka vuxna. Problem med hög arbetslöshet, 34% är AIDS-positiva, många med tuberkolos. Man har f.n. sex bäddar och servar dessutom drygt 60 patienter i närområdet. Närmaste sjukhus är annars 35 km bort och det finns inga allmänna kommunikationer – det kan ta 12 timmar att få ambulans till sjukhuset!

Vårt stöd innebär att vi betalar för en sjuksköterskelön till hospicet.

Läs mer

new hope

Tranås Resebyrå och personalen- sponsrar New Hope, Reseindustrins Barnfond.

Sedan millenieskiftet har New Hope drivit projekt med andra mindre organisationer eller privatpersoner runt om i världen. Fonden har eftersträvat att driva små och ”greppbara” projekt, där man kan se direkta resultat av de donationer man gjort.

New Hope har inga anställda, utan förlitar sig på ideellt arbete. På så vis säkrar fonden att nästan 96% av insamlade medel når fram till barnen.

 

New Hope i korthet
 • Idén kom upp vid en resa med resebransch folk till Tibet 1988
 • Första insamlingsåret 1989
 • Kommer under 2014 att ha samlat in 25 miljoner kronor, samtidigt som man firar 25 år som insamlingsorganisation
 • Är en stiftelse som står under Länsstyrelsens överinseende
 • Innehar 90-konto
 • Sponsras av alla stora företag i resebranschen
 • New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 4% av allt som vi samlar in
 • Ger ut en adventskalender med vinster från reseindustrin varje år.
 • Genomför varje år 8-10 projekt runt om i världen

Läs mer